Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

besomeoneelse
06:34
8189 4b56 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
besomeoneelse
06:34
8198 6ff3 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
besomeoneelse
06:34
8213 f110 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
besomeoneelse
06:33
8328 a85c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
besomeoneelse
06:33
8503 1192 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaguerriera guerriera
besomeoneelse
06:33
Dziś nie zaprzątam sobie głowy i wątroby sprawami, na które nie mam wpływu. Chyba nauczyłam się też wreszcie walczyć o siebie i swoją przestrzeń. Kiedyś byłam straszną dupą wołową pod tym względem. Brakowało mi wiary we własne siły, każdy mógł wejść mi na głowę.
— Hanna Lis
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaguerriera guerriera
besomeoneelse
06:32
Wszystko zdarza się tylko raz. I nigdy nie wraca. Jeśli będziesz próbowała wskrzeszać przeszłe zdarzenia, ominiesz to, co ma się wydarzyć w następnej kolejności.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaguerriera guerriera
06:32
5707 64f0 390
Reposted fromLittleJack LittleJack
06:31
5684 ff2d 390

faintquiverings:

Pianist Glenn Gould soaks his hands in the sink to limber up his fingers before performing. Photographed by Gordon Parks, 1955 

Reposted fromLittleJack LittleJack
06:31
5675 38a0 390
Reposted fromLittleJack LittleJack
besomeoneelse
06:30
3876 ac57 390

March 27 2017

besomeoneelse
06:12
3450 a292 390
Reposted fromEkran Ekran viarybasferyczna rybasferyczna

March 26 2017

besomeoneelse
19:25
2261 aa0b 390
Reposted fromdusix dusix
besomeoneelse
19:24
2279 f079 390
Reposted fromdusix dusix
besomeoneelse
19:24
8272 0d9f 390
Reposted fromdusix dusix
besomeoneelse
19:24
8281 6177 390
Reposted fromdusix dusix
besomeoneelse
19:24
7482 f941 390
Reposted fromdusix dusix
besomeoneelse
19:23
Reposted fromshakeme shakeme viabrzask brzask
besomeoneelse
19:23
2191 3dcc 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrzask brzask
besomeoneelse
19:22
8108 ed2a 390
Reposted fromdusix dusix viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl