Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

besomeoneelse
07:48
4043 1376 390
Reposted fromoblivious oblivious viafionaandcake fionaandcake
besomeoneelse
05:30
besomeoneelse
05:29
Be strong. Live honorably and with dignity. When you don't think you can, hold on.
— James Frey
besomeoneelse
05:29
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiemaproblemu niemaproblemu
besomeoneelse
05:28
1042 fa0a 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vianiemaproblemu niemaproblemu
besomeoneelse
05:28
9148 4106 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
besomeoneelse
05:28
9158 9044 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
besomeoneelse
05:28
9160 c73b 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
besomeoneelse
05:28
9183 1d9f 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
besomeoneelse
05:28
besomeoneelse
05:27
9205 5fb2 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
besomeoneelse
05:27
9215 ab0b 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
besomeoneelse
05:27
9216 b4e9 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
besomeoneelse
05:27
9217 87e7 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
besomeoneelse
05:27
9219 ad08 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
besomeoneelse
05:27
9224 2c6c 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
besomeoneelse
05:27
9226 2f3a 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
besomeoneelse
05:27
Silne umysły rozmawiają o pomysłach i ideach, przeciętne o wydarzeniach, a słabe o innych ludziach.
— Sokrates
besomeoneelse
05:26
9676 6403 390
Reposted fromglamourista glamourista

June 21 2017

besomeoneelse
08:59
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl