Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2018

besomeoneelse
10:32
5740 8cc5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
besomeoneelse
10:32
"Kto ma dziś dwadzieścia pięć lat? I cóż z tego? W czym mi ta świadomość ma pomóc? Nie będziesz chyba na tyle głupia, aby mi powiedzieć, że mam przed sobą życie i wszystko jeszcze przyjdzie, i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył. Każde dobre uczucie ludzkie jest święte i nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele, a o to przecież w końcu chodzi. 'Dawać wszystko z siebie' – tak to przecież nazywacie. (...) Przed każdym dobrym uczuciem ludzkim trzeba klękać jak przed świętością, jak przed gwiazdą. Ochraniać, nieść światło, a jeśli jest tego chociaż iskierka, to dmuchać aż do utraty tchu. (...) Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia; zrywają się rano, chłepczą swoje zupki w barach mlecznych, tłoczą się w tramwajach, kupują w domach towarowych tandetne meble na raty, kłócą się z konduktorami o pięć groszy i tak dalej. Klękać – powiedział – klękać. Życie mi nie daje żadnych gwarancji na przyszłość. Każdemu, który mówi: 'Zostaw to, za parę lat przyjdzie co innego', powinno się pluć w gębę. Co przyjdzie? Kiedy przyjdzie? Każde szczęście przychodzi złą drogą."
— Marek Hłasko - "Ósmy dzień tygodnia"
besomeoneelse
10:31
besomeoneelse
10:31
Trochę tu pusto
Rozpocznij na nowo 
I nie patrz do tyłu
I spadaj do przodu
— Kaśka Sochacka - Trochę Tu Pusto
besomeoneelse
10:19
4706 976f 390
Reposted fromkarahippie karahippie viagregorczykm gregorczykm
besomeoneelse
10:18
6206 2dc2 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapannakies pannakies
besomeoneelse
10:18
5779 841d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
besomeoneelse
10:18
8482 68e5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies

June 11 2018

besomeoneelse
10:20
10:20
9649 1d06 390
Reposted fromAngusJames AngusJames viafoodforsoul foodforsoul
10:20
2619 7c64 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viafoodforsoul foodforsoul
besomeoneelse
10:19
3904 ea90 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaForestMan ForestMan

June 08 2018

besomeoneelse
17:23
3304 e584 390
besomeoneelse
17:23
0387 2584 390
Reposted fromdozylnie dozylnie viajointskurwysyn jointskurwysyn
besomeoneelse
17:23
1292 0eee 390
Reposted frommoai moai
besomeoneelse
17:23
3425 4a70 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
besomeoneelse
17:22
Tove Jansson
besomeoneelse
06:11
06:10
1222 2bb5 390
Reposted fromtrotzdem-dumm trotzdem-dumm vianikotyna nikotyna

June 07 2018

besomeoneelse
05:36
4582 3a82 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl